Emocionálně inteligentní vůdcovství

Inspirace pro praxi

Firmy a společnosti, které patří ve svém oboru ke špičce, se liší od ostatních v tom, že, jsou nejenom dobře řízeny, ale také vedeny. Rozdíl mezi vedením a řízením je v tom, že zatímco řízení znamená vykonávání činností, které mají být udělány, vedení je také vytyčení směru, jímž se půjde. Pokud v organizaci jsou manageři oceňováni pouze za řízení, je budoucnost firmy ohrožena. Inspirativní vůdcovství má své místo nejenom ve vrcholovém vedení, ale i v každodenním životě a na všech úrovních, posunuje organizace vpřed a vede k vyšší konkurenceschopnosti. Lidé zde pracují s větším nasazením, mívají méně konfliktů, rychleji dosahují cílů a jsou lépe připraveni na změny.

         Vrozený dar vůdcovství je vzácný. Nabízí se otázka, zda se mu jde naučit. Zastáváme názor, že schopnost (umění) vést lidi (vůdcovský potenciál) lze roz­vinout a pěstovat i u těch, kdo se jako vůdci nenarodili. Protože následovnictví si nelze vymoci a inspiraci nikomu vnutit, je vůdcovství více než kterákoliv jiná mezilidská dovednost, spojeno s osobními kvalitami, Aby mohli vést jiné, musí mít vůdci vládu především nad sebou samými. Aby je ostatní mohli respektovat, musí mít respekt pro druhé.

         Pro rozvoj schopností vést lidi (vůdcovského potenciálu) se nabízí dlouhodobý program "Emocionálně inteligentní vůdcovství", který ve vás čtyřech modulech provede úskalími této křehké dovednosti. Scénář programu vychází z poznatků v současné době patrně nejvlivnějšího a nejvíce respektovaného přístupu k rozvoji vůdcovských schopností, koncepce emocionální inteligence, EQ, a jejích základních složek.

         Program vychází z pojetí tzv. postheroického leadershipu neboli vůdcovství všedního dne. Jeho cílem není "produkovat" jedince, kteří změní dějiny. Chceme připravovat a kultivovat umění v pravou chvíli a na pravém místě správně se rozhodnout, vzít na sebe odpovědnost a strhnout lidi k tomu udělat, co je třeba.


 

Složka EQ

Definice

Znalost sebe sama

Emocionální sebepoznání: Schopnost rozpoznat a porozumět svým náladám, emocím, pohnutkám a jejich dopadům na druhé.

Realistické sebehodnocení: Schopnost brát v úvahu své schopnosti a meze.

Sebedůvěra: Silné a pozitivní vědomí vlastní hodnoty.

Sebekontrola a sebeřízení

Sebeovládání: Schopnost mít pod kontrolou nebo umění přesměrovat nekonstruktivní popudy nebo rozlady.

Zásadovost: Dokázat zvládat sebe sama, své povinnosti a závazky.

Přizpůsobivost: Umění adaptovat se změněnou situaci a překonávat překážky.

Orientace na výkon:  Touha dosahovat vynikajících výsledků.

Iniciativnost: Připravenost chopit se příležitosti.

Společenské vědomí

Empatie:  Schopnost porozumět emocionálním stavům druhých, pochopit jejich úhel pohledu a aktivně brát v úvahu jejich legitimní zájmy.

Organizační povědomí: Umění orientovat se v organizačním dění, budovat si struktury podpory a vlivu, nenechat se "semlít" politikařením.

Orientace na službu: Uvědomění si potřeb a zájmů zákazníků a schopnost uspokojit je.

Mezilidské a sociální dovednosti

Vizionářské vůdcovství: Talent postavit se do čela a inspirovat druhé přitažlivou vizí.

Rozvíjet druhé: Umění rozvíjet a udržet si schopné a talentované lidi.

Komunikace: Dokázat naslouchat stejně jako vysílat jasná, přesvědčivá a vyvážená sdělení, domluvit se s lidmi.

Katalyzovat změny: Přicházet s novými nápady a iniciativami a vést lidi novými směry.

Zvládání konfliktů: Umění vyrovnávat se řešit nesouhlas a dospívat k vzájemně výhodným řešením.

Posilovat vztahy: Schopnost kultivovat, rozvíjet a posilovat síť svých vztahů a vazeb.

Spolupráce a týmová práce: Způsobilost pracovat v týmu posilovat ducha spolupráce.